SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2018/1 SAYI:30)

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2018/1 SAYI:30)
  MAKALE SAYFA

 

  İçindekiler-İç Kapak   PDF
1 Ali Galip GEZGİN

“Âyetler ve Sûreler Arasındaki Tenâsüb” ile “Sûrelerin Tertîbinin Tevkîfîliği”Nin Kur’ân’ın “Metin İçi Bağlam”I Açısından Önemi
(The Importance From The Viewpoint of The Cotext of The Qur’ân of “The Correlation Between Verses and Surahs” With “Divine Authority of Arrangement of Surahs”)

1-47

PDF

2 Ünal YERLİKAYA

Hanefî Düşüncede Hakîkat-Mecâz İlişkisinin Kavranış Biçimine Etkisi Bakımından Sebep-İllet-Hüküm İlişkisi
(The Relationship Between Sabab-‘Illa-Hukm in terms of Its Effect to Understanding of Relationship Between Haqiqa and Majaz in Hanafi Thought)

48-70

PDF

3 Yusuf AÇIKEL

Hz. Peygamber-Gül İlişkisi ve İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
(Relation of The Saint Muhammed The Prophet (Pbuh)-Rose and Evaluation of Relevant Narrations)

71-103

PDF

4 Pınar GÖKTAŞ - Mohammed Mahmood TAHA

Irak Uyruklu Lisansüstü Öğrencilerin Kariyer Değerleri ve Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma
(A Research on Career Values and Personality of Iraq National Graduate Students)

104-137

PDF

5 Abdullah SOYSAL - Ezgi MAHANOĞLU

Hastaların Hasta Haklarını Kullanma Tutumlarının Belirlenmesi: Birinci Basamak Sağlık Kuruluşunda Bir Araştırma: (Hatay İli Örneği)
(Determination of Attitudes of Patients Using Patient Rights: A Survey in Primary Health Care Institution: (Case of Hatay Province) )

138-158

PDF

6 Ferhat APAYDIN

Türkiye’de İşsizliğin Karakteristiklerinin Karşılaştırmalı Analizi
(A Comparative Analysis of The Characteristics of Unemployment in Turkey)

159-200

PDF

7 Nalan OVA

Karşı Hegemonik Bir Söylem Olarak Dindar Müslüman Kadın Söylemi
(The Discourse of Devout Muslim Women as A Counter Hegemonic Discourse)

201-235

PDF

8 Tülay YÜREKLİ

Memlûkler Döneminde Kilâbzîler ve Av Köpekleri
(Kilabzies and Hunting Dogs During The Mamluks)

236-244

PDF