SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2017/4 SAYI:29)

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2017/4 SAYI:29)
  MAKALE SAYFA

 

  İçindekiler-İç Kapak   PDF
1 Celalettin DİVLEKCİ

Fîruzâbâdî’nin (Ö.817/1415) Kur’an İlimlerine Dair Görüşleri
(The Thoughts of Al-Fīrūzābādī (D.817/1415) on The Qur’anic Sciences ('Ulum Al-Qur'an))

1-32

PDF

2 Murat ÇUHADAR- Abdullah ÖZKAN- Alparslan ÇAYLIKOCA

Yiyecek İçecek İşletmelerine Yönelik Çevrimiçi Müşteri Değerlendirmelerinin İncelenmesi: Isparta İli Örneği
(Examination of Online Customer Evaluations For Food and Beverage Establishments: Isparta Case)

33-48

PDF

3 Aylin YILMAZ- Mustafa Atilla ARICIOĞLU

Kümeler Güvene Dayanır: Konya Küme Üyeleri Üzerine Saha Araştırması
(Clusters Are Confidence-Dependent: Field Survey on Konya Cluster Members)

49-84

PDF

4 Nedret ÇAĞLAR- Hasan ASIĞBULMUŞ

X ve Y Kuşaklarının Siyasal Davranışında Sosyal Medyanın Etkisi: Gaziosmanpaşa İlçesinde Bir Araştırma
(The Effect of Social Media on The Political Behavior of X and Y Businesses: A Research in The Gaziosmanpasa)

85-112

PDF

5 Arife ÜNAL SÜNGÜ- Ayşe Sıdıka OKTAY

Kutbüddîn Şîrâzî’nin Tanrı Anlayışı
(Qutb Al-Dîn Shirazi’s Perceptıon of God)

113-142

PDF

6 Abdullah BALLI

Girişimcilik ve Girişimci Tipolojileri
(Entrepreneurship and Entrepreneur Typologies)

143-166

PDF

7 Selin EROYMAK- Vahit YİĞİT

Alzheimer Hastalığının Maliyet Analizi
(Cost Analysis of Alzheımer's Disease)

167-196

PDF

8 Hakan ÖZÇELİK- Özlem Nilüfer KARATAŞ ARACI- Serkan KESKİN

Muhasebe Hata ve Hileleri: Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma
(Accounting Errors and Frauds: A Study on The Profession)

197-214

PDF

9 Naif Fıratcan ÇINAR- Çağdaş TÜRKOĞLU- Alper TÜTÜNSATAR

Kamu-Özel Ortaklığı/İşbirliği Modeli ve Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Hizmet Memnuniyetinin Ölçülmesi: Entegre Sağlık Kampüsleri (Şehir Hastaneleri) için Bir Araştırma
(Public-Private Partnership / Cooperation Model: Historical Development in Turkey and Measuring Service Satisfaction of Health Services: A Research for Integrated Health Campuses (City Hospitals))

215-232

PDF

10 Muhittin UĞURLU- Ramazan ERDEM

Stajyer Diş Hekimlerinin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Communication Skills of Intern Dentists)

233-264

PDF

11 Osman ŞENOL- Mehmet GENÇTÜRK

Veri Zarflama Analiziyle Kamu Hastaneleri Birliklerinde Verimlilik Analizi
(Efficiency Analysis in Public Hospital Unions with Data Envelopment Analysis)

265-286

PDF

12 Selda BAŞARAN ALAGÖZ-Ayşe Elif YAZGAN-Kyial BAİTUROVA

Tüketicilerin İnternet Bağımlılığının Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Genel Algı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi
(The Impact of Internet Addiction of Consumers on Their Perception and Attitude to Social Media Advertising)

287-310

PDF

13 Ahmet Sait ÖZKUL

Türkiye’deki Ticaret Eğitimine Katkısı Bağlamında “İktisâd-I Ticârî” Dersi ve Kitabı Üzerine Bir İnceleme
(A Study on “Iktisad-i Ticari” Course and The Book in The Context of Contribution to Trade Education in Turkey)

311-326

PDF

14 Hasan Tevfik MARULCU

Kur'ân’da Edebî Bir Üslup Olarak Tehekküm ve Müşâkele – Kelâm Açısından Bir Değerlendirme –
(As A Literary Style Tahakkum and Mushakhalah in Qur’an - An Assessment in Terms of Kelâm –)

327-338

PDF

15 Hatice BAYSAL

Osmanlı’da Kadın Memureler İçin Motivasyon Uygulamaları: Bank-I Osmani-İ Şahane, Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi ve Kadın Birinci İşçi Taburu Üzerine Bir İnceleme
(Motivational Applications for Female Civil Servants in The Ottoman State: A Study on The Ottoman Bank, The Ottoman Telephone Corporation of Istanbul and The First Battalion of Woman Workers)

339-366 PDF
16 Süleyman ALPAYKUT

Türkiye’de İllerin Yaşam Memnuniyetinin Temel Bileşkenler Analizi ve Topsıs Yöntemiyle Ölçümü Üzerine Bir İnceleme
(A Study for Analysing Well-Being for Provinces in Turkey By Using Principal Component Analysis and Topsis)

367-396 PDF
17 Ahmet YILDIRIM- Oğuzhan ÇARIKÇI

Mesleki Eğitimin Gelecek Vizyonu; İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Bir Bürokratik Model Denemesi
(The Future Vision for Vocational Training; A Bureaucratic Model Experiment for Human Resource Planning)

397-413 PDF
18 Ekrem Yaşar AKÇAY- Selim KANAT

Carrot and Stick Approach In International Relations: An Evaluation Throughtout Turkey’s Accession Negotiations With The European Union
(Uluslararası İlişkilerde Havuç ve Sopa Yaklaşımı: Türkiye’nin AB İle Katılım Müzakereleri Üzerinden Bir Değerlendirme)

415-435 PDF
19 Zeynep TEK

İnce Alaydan Satire / Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde Hiciv ve Mizah Hakkında

437-439 PDF
20 Betül ÖZAYDIN ÖZKARA

Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Ortamlarını Yapılandırmacılık Açısından Değerlendirmesi
(Evaluation of The Educational Environments of University Students in Terms of Constructivism)

441-453 PDF
21 Nevin YAVUZ AZERİ

Anadolu Kent Minyatürleri ve Gravürlerinin Resimsel Dili Üzerine

455-472 PDF
22 Serpil ALTINIRMAK- İlkay BADURLAR- Mehmet YILDIRIM- Orkun ŞEN- Ahmet AYTEKİN- Çağlar KARAMAŞA

Developing Consumption and Saving Scale: A Study of Validity and Reliability
(Tüketim ve Tasarruf Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması)

473-499 PDF
23 Alaadin SALEH

المنهج الاستقرائي عند ابن الجزري في مسألة الأحرف السبعة دراسة تمثيلية تطبيقية
(İbnü’l-Cezerî’nin Tüme Varım Metodu Çerçevesinde Yedi Harf Meselesine Bakışı)

501-526 PDF
24 Behset KARACA- Güngör GÖÇER

Gönüllü Bir İttihatçı Olarak Balkan Harbi’ne Katılan Ziya Şakir’in Harp Hatıraları
(War Memories of Ziya Şakir Who Participated Balkan War A Voluntary Unionist)

527-552 PDF
25 Sema POLATCI- Ersin IRK- Zümral GÜLTEKİN- Fatih SOBACI

Psikolojik Dayanıklılık ve Kişilik Özellikleri Tatmin Düzeyini Etkiler mi?

553-578 PDF
26 Tuğba DURMAZ- Ramazan ERDEM

Hastanelerde Arz Kaynaklı Gereksiz Sağlık Hizmeti Kullanımının Hasta Algısı Üzerinden Değerlendirilmesi
(The Evaluation of The Supply Rooted Unnecessary Use of Health Services in Hospitals in The Aspect of Patent Perceptions)

579-604 PDF
27 Ertuğrul BAYER-Zeliha CEYLAN

Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Araştırılması; Kütahya İli Örneği
(Investigation Of Organizational Commitment Levels Of Public Hospitality Union General Secretarian Employees; Kütahya City Sample)

605-618 PDF
28 Uğur ÜLGER

Siyasal İslam’ın AB’ye Bakış Açısı: Milli Görüş Hareketi Örneği
(Islamist Approach Towards EU: Case of National Order Movement)

619-632 PDF
29 Gökhan KERSE - Mustafa BABADAĞ - Yağmur KERSE

Girişimcilik Eğitiminin Girişimcilik Niyetine Etkisi: Girişimsel Öz-Yetkinliğin Aracı Rolü
(The Effect of Entrepreneurial Training on Entrepreneurial Intention: The Mediating Role of Entrepreneurial Self-Efficacy)

633-656 PDF