SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2017/3 SAYI:28)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2017/3 SAYI:28)
  MAKALE SAYFA

 

  İçindekiler-İç Kapak   PDF
1 Mehmet KODAKOĞLU

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdarî Yargılama Hukukuna Uygulanması Bağlamında Aslî Müdahale Sorunu

1-32

PDF

2 Sami ZARİÇ

Tarihsel Kökeninden Ülkelere Göre Türlerine Aydınlanma Felsefesi (Çağı) ve Türkiye Cumhuriyeti
(The Philosophy(Age) of Enlightenment With Historical Background Including Varieties and Republic of Turkey)

33-54

PDF

3 Elif KAYA, Fatma Nur POLAT, Hakan DEĞERLİ

Araştırmaya Yönelik İnanç ve Duyguların Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeyine Etkisi: Sağlık Yönetimi Örneği
(The Effect of Disquisitional Belief and Emotions on The Disquisitional Anxiety Level: The Case of Health Management)

55-68

PDF

4 Said TAŞ

Sınıf Yönetimi Boyutlarına Göre Bilgisayar Laboratuvarlarında Karşılaşılan Sınıf Yönetimi Sorunları
(Class Management Problems are Encountered in Computer Laboratories According to Classroom Management Dimensions)

69-92

PDF

5 Mine ÖZYURT KILIÇ

Demythologizing Business: Angela Carter’s Representation of Motherhood
(Annelik Efsanelerini Yıkmak: Angela Carter’in Eserlerinde Anneliğin Temsili)

93-105

PDF

6 Serkan KURT, Vahit YİĞİT

Hastanelerde Algılanan Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama
(The Impact of Perceived Leadership Behaviours on Employee Satisfaction in Hospitals: A Practice an a University Hospital)

107-131

PDF

7 Yunus Emre AKBAY

İdealar Teorisi Bağlamında Platon’da Akıl İlkelerinin Analizi

133-155

PDF

8 Pınar GÖKTAŞ, Fıras Imad Ali AL SHUBAKIE

İnsan Kaynakları Yönetimi Bağlamında Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetim Algısının Karşılaştırılması: Irak-Türkiye Örneği
(Comparison of Quality Management Perspective in Health in Health Care Organizations in The Context of Human Resources Management: Iraq-Turkey Example)

157-192

PDF

9 Engin KIRLI

Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Sanayiine İlişkin Önyargılı Yaklaşımlar
(Prejudices on The Nineteenth Century Ottoman Industry)

193-208

PDF

10 Burak KOCAOĞLU

Veba Hastalığının Osmanlı Ordusuna Etkisi
(The Effecto of The Plague Disease to Ottoman Army)

209-216

PDF

11 Hüsamettin İNAÇ

Günümüz Siyasal Gündeminin Ana Aktörü Olarak Kolektif Kimliklerin Sosyo-Politik Analizi
(The Socio-Political Analysis of Collective Identities as The Main Actors of Our Recent Political Agenda)

217-230

PDF

12 Selma ELYILDIRIM

Avoidance Strategy in Foreign Language Production
(İkinci Dil Üretiminde Kaçınma Stratejisi)

231-242

PDF

13 Levent BAYRAKTAR, Rabia DİRİCAN

Türk Düşüncesi Dergisi’nde Medeniyet Kurucu Unsurlar
(Founding Elements of Civilisation in The Journal of Turkish Thought)

243-262

PDF

14 Ali GÖÇER, Sevtap ARSLAN, Ceyda ÇAYLI

Türkçe Eğitiminde Öğrenci Gelişim Durumunun Belirlenmesinde Süreç Temelli Tamamlayıcı Ölçme Değerlendirme Yöntem ve Araçları
(Complement/Supplementary Assessment Instruments and Usage in Turkish Education)

263-292

PDF

15 Elif ERDOĞAN, Ramazan ERDEM

Hemşirelerin Bireysel Sosyal Sorumluluk Düzeyleri ile Yaşam Doyumunun Demografik Değişkenlere Göre Araştırılması
(Research of Nurses’ Individual Social Responsibility Levels and Life Satisfaction According to Demographic Variables, Master Thesis)

293-312 PDF
16 Asiye GÜN GÜNEŞ

Malta’da Din ve Devlet İlişkileri

313-324 PDF
17 Bekir Sami OĞUZTÜRK, Ertuğrul Kutay ÜNAL

Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları
(The Extent of Underground Economy in Turkey)

325-336 PDF
18 Harun OY

Uşak İli’nde Bulunan Neolitik ve Kalkolitik Bir Yerleşim: Altıntaş Höyük
(A Chalcolithic and Neolithic Settlement is Situated in Uşak Province: Altıntaş Mound)

337-358 PDF
19 Fatmanur KAÇAR, Kübra ÖZTÜRK

Avrupa Birliği’nin Normatif Gücü: Kavramsal Bir İnceleme
(A Conceptual Anaylsis of The Normative Power of The European Union)

359-370 PDF
20 Yeşim Sultan AKBAY

The Mighty Voice of The Silenced: The Victorian Sappho’s Literary Painting
(Susturulmuşun Güçlü Sesi: Viktoryen Sappho (Safo)’Nun Edebi Resmi)

371-382 PDF
21 Muhammed ÖZDİL

Kolektif ve Bireysel Kimlikler Bağlamında Sosyal Bütünleşme
(Social Integration in The Context of Individual and Collective Identities)

383-400 PDF
22 Arzu YİĞİT, Ramazan ERDEM

Mamografi Sağlık Teknolojisi ile Meme Kanseri Tarama Programının Klinik Etkililiğinin Meta Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi
(Evaluation of Clinical Effectiveness of Breast Cancer Screening Program By Meta Analysis Method With Mammography Health Technology)

401-430 PDF
23 Cemal KAKIŞIM

Türkiye’nin Enerji Merkezi Ülke Olma Hedefi Açısından Bölgesel Riskler ve Bölgesel Fırsatlar
(Regional Risks and Regional Opportunities in Terms of Turkey's Goal of Becoming an Energy Hub Country)

431-450 PDF
24 Selda BAŞARAN ALAGÖZ, Ebru DEMİREL

Helal Gıda Sertifikalı Ürünlerin Tüketici Davranışları Üzerine Etkisi: Konya İli Üzerinde Bir Araştırma
(The Effects of Halal-Certified Products on The Consumers Behaviours: A Research in Konya)

451-472 PDF
25 A. Tayfur KÜÇÜKTIĞLI, Vahdettin AYDIN

Yeni Kamu Yönetimi Bağlamında Stratejik Planlama Anlayışı
(Strategic Planning Understanding New Public Management)

473-492 PDF
26 M. Raşit AKPINAR

İslam Hukuku Açısından Sosyal Medya

493-509 PDF