SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2017/1 SAYI:26)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2017/1 SAYI:26)
  MAKALE SAYFA

 

  İçindekiler-İç Kapak   PDF
1 Baysar TANIYAN

Gender in The Monster: Dr. Frankenstein as a Mother
(Canavarda Toplumsal Cinsiyet: Bir Anne Olarak dr. Frankenstein

1-8

PDF

2 Semiha KILIÇASLAN, Aslı KAYA

Mobbingin Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi Hemşireler Üzerinde Bir Uygulama
(Effects of Mobbing on Organizational Cynicism: An Applicatıon on Nurses)

9-25

PDF

3 Durmuş Gökhan TURHAN

Dijital Aktivizm

26-44

PDF

4 Birgül ALICI

Ortadoğu’nun Hollywood’u: Mısır Sineması
(Hollywood of The Middle East: Egyptian Cinema)

45-68

PDF

5 Yasemin ACAR ÇİFTÇİ

Eleştirel Çokkültürlü Eğitim Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği (EÇEÖYÖ): Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
(Critical Multicultural Education Teacher Competencies Scale (CMETCS): A Scale Development Study)

69-99

PDF

6 Mustafa GENÇ

Sakarya Çevresi Doğal Boyarmadde Kaynakları ve Boyahaneler
(Natural Dyestuff Resources and Dyehouses Around Sakarya)

100-119

PDF

7 Yasin PİŞGİN

Mütekaddim Dönemde Ulûmu’l-Kur’ân
(Ulûm Al-Qur’an in Mutaqaddim Period)

120-148

PDF

8 Durmuş GÖKKAYA, Ramazan ERDEM

Sağlık Hizmetleri Kullanımına Etki Eden Faktörlerin Hastalık Şiddeti Algısıyla Değerlendirilmesi
(Evaluation of Factors Affecting The Utilization of Health Care With Perception of Disease Severity)

149-184

PDF

9 Mehmet YAVUZ

İstanbul’un Fethi ve Akşemseddin
(The Conquest of İstanbul and Aksemseddin)

185-200

PDF

10 Elif KARAKURT TOSUN

Bir Kentte Yaşamaktan Memnun Olma ile Kentsel Yönetsel Süreçlere Katılım Arasında İlişki Var mıdır? Bursa Kent Konseyi Örneği
(Is There a Relationship Between Being Satisfied with Living in a City and Participating in the Urban Administrative Processes? Bursa Urban Council Case)

201-222

PDF

11 Sefa USTA, Erdal BİLGİ

Hemşehrilik Bilinci ve Kent Konseyleri: Karaman İlinde Bir Araştırma
(Citizenry Awareness and City Councils: A Research in Karaman Province)

223-252

PDF

12 Selma DURAK ÜĞÜTEN, Özgül BALCI

Flipped Learning
(Ters Yüz Öğrenme)

253-265

PDF

13 Mehmet ŞENER, Vahit YİĞİT

Sağlık Sistemlerinin Teknik Verimliliği: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir Araştırma
(Technical Efficiency of Health Systems: A Research on The OECD Countries)

266-290

PDF

14 Fatma Nur POLAT, Ramazan ERDEM

Merhamet Yorgunluğu Düzeyinin Çalışma Yaşam Kalitesi ile İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Örneği
(The Relationship Between The Level of Compassion Fatigue and Quality of Professional Life: The Case of Medical Professionals, Master’s Thesis)

291-312

PDF

15 Barış ÖVGÜN, Özge KANTAŞ

Kamu Yönetimi Reformunun Psikolojik Süreci ve İnsan Unsuru
(The Psychological Process and The Human Aspect of Public Administration Reform)

313-326 PDF