SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2016/3 SAYI:25)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2016/3 SAYI:25)
  MAKALE SAYFA

 

  İçindekiler-İç Kapak   PDF
1 Rukiye ÇELİK, Merve DURMAZ, Rukiye YORULMAZ, Tuğba VAROL, Fatma Nur POLAT, Begüm YALÇIN, Zuhal TÜRKMEN, Naz BACANLI

Risk İletişimi Kapsamında Sigara Paketleri Üzerindeki Görsel Uyarı Niteliği Taşıyan Mesajların Sigara Kullanımına Etkisi
(Visual Communication Within The Risk Warning on Cigarette Packs Transmitted Messages Smoking Effect of Nature)

1-22

PDF

2 Türkan ACAR

Uşak’ta Türk Dönemi Taş Köprüleri
(Stone Bridges of Turkish Period in Uşak)

23-46

PDF

3 Ayşenur TARAKCIOĞLU ALTINAY

Entegre Raporlama ve Sürdürülebilirlik Muhasebesi

47-64

PDF

4 Kadir KASALAK

İngilizlerin Filistin Politikası ve Filistin Mandası
(The British Policy Toward Palestine and The Mandate for Palestine)

65-78

PDF

5 Emre ÇITAK, Pınar Buket KILINÇ PALA

Yenilenebilir Enerjinin Enerji Güvenliğine Etkisi
(Effect of Renewable Energy on Energy Security)

79-102

PDF

6 Emine ÖZTÜRK

Millî Türk Talebe Birliğinde Değişen Milliyetçilik Anlayışı ve Anti-Komünizm(1965-1971)
(Changing Understanding of Nationalism and Anti-Communism in National Turkish Student Union (1965-1971))

103-126

PDF

7 Ahmet SARITAŞ, Ramazan Utku BÜTÜN

Siyasi Pazarlama Faaliyetlerinin Seçmen Davranışları Açısından Önemi: Bir Uygulama
(The Significance of Political Marketing Activities in Terms of Voters Behavior: A Study)

127-156

PDF

8 Samet ZENGİNOĞLU

Uluslararası Terörizm ve Avrupa Birliği
(International Terrorism and The European Union)

157-178

PDF

9 İsa İPÇİOĞLU, Dilek KAHYA

Bilgi Yönetimi Sürecinin Örgütsel Performansa Etkisi ve Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma
(The Effect of Knowledge Management Process on Organizational Performance and a Research in Automotive Industry)

179-204

PDF

10 Necla YILMAZ, Selma DOĞANALP, Tuğba Varol DURMAZ

Lisansüstü Öğrencilerde Tezden Kaytarma Davranışları
(Thesis-Related Loafing Behaviors Among Postgraduate Students)

205-228

PDF

11 Hüsamettin İNAÇ

Türkiye-AB İlişkileri: Entegrasyonu Zora Sokan Saiklar
(Turkey-EU Relations: The Reasons Whettering The Integration Process)

229-246

PDF

12 Seyhan ÖZDEMİR, Ramazan ERDEM

Akademik Örgütlerde İdarî Personel Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma
(A Study on The Nicknames Used Between The Administrative Personnel in Academic Organizations)

247-262

PDF

13 Bahar SUVACI

Sosyal Bilimler Veri Tabanında Yayımlanan Lojistik ve Tedarik Zinciri Makalelerinin Bibliyometrik Profili
(Bibliometric Profile of Logistics and Supply Chain Articles Published in Social Sciences Database)

263-282

PDF

14 Mücahit AYDIN

Bireysel Başvuruda Zaman Bakımından Yetki

283-303

PDF

15 Mustafa SOBA, Işıl EREM, Fatih CEYLAN

The Impact of Corporate Governance Practices on Bank Efficiency: A Case of Turkey
(Kurumsal Yönetim Uygulamalarinin Banka Etkinliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği)

305-322 PDF
16 Ahmet Sait ÖZKUL

Servet-i Fünûn Mecmuası’nda Yayımlanan Ticaret Mektebi Yazıları Üzerine Bir Değerlendirme (An Assessment on Ticaret Mektebi Articles Published in Serveti Funun Journal)

323-338 PDF