SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2012/1 SAYI 15)

No Başlık Yazar İncele
1 EDİTÖRDEN...  
2 Representation Of The Gods In The Iliad By Homer: A Brief Analysis Tuncer YILMAZ
3 XVII. Yüzyılda Trabzon Eyâletinin İdarî Taksimatı ve Vergilendirilebilir Nüfus:Giresun, Keşap, Kürtün ve Yavabolu Nam-i Diğer (Görele) Kazâları Örneği Süleyman DEMİRCİ
4 İkinci Dünya Savaşı Sonrası İngiltere’nin Ortadoğu Politikaları İçin Kıbrıs’ın Stratejik Önemi Ve Kıbrıs Meselesinin Ortaya Çıkışı Eftal IRKIÇATAL
5 Arap Baharı Ve Libya: Tarihsel Süreç Ve Demokratikleşme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme Gürkan DOĞAN, Bülent DURGUN
6 Çanakkale Muharebe Meydanlarından İstanbul Hastanelerine:Sağlık Hizmetleri Lokman ERDEMİR
7 Örgütsel Davranışta Kültürler Arası Etik Çalışmaları Üzerine Bir Eleştiri Hilal YAKUT
8 Farklı Paydaşlar Açısından İtibar Algılamaları:Süleyman Demirel Üniversitesi’nde Bir Araştırma Ömer Faruk OKTAR , İlker Hüseyin ÇARIKÇI
9 Çevre Etiği Bağlamında Kalkınma, Çevre ve Nüfus Hasan YAYLI
10 Yerel Seçimlerde Seçmenin Tercihi Üzerinde Aday İmajının Etkisi: Uşak Örneği Nilüfer NEGİZ ,  Fulya AKYILDIZ
11 Çalışanların İşverenleriyle İlgili Duygusal Beklentilerinin Psikolojik Sözleşme Bağlamında Değerlendirilmesi Seyfi TOP
12 Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi: Girişimciler Üzerinde Nitel Bir Araştırma Özlem ÇETİNKAYA BOZKURT , Adnan KALKAN , Osman KOYUNCU , Ali Murat ALPARSLAN
13 Üniversite Sanayi İşbirliği Çerçevesinde Antalya Teknokenti İle Göller Bölgesi Teknokenti Üzerine Bir Araştırma Nuri ÖMÜRBEK - Yekta HALICI
14 Kelamî Paradigmanın Güçlüğü: Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet Kelamında Hidâyet Ve Dalâlet Kavramlarının Anlaşılması Galip TÜRCAN
15 İbn Sînâ’nın İlim, Felsefe Anlayışı ve Din Felsefe İlişkilerine Yaklaşımı Ayşe Sıdıka OKTAY
16 Babanzâde Ahmet Naim ve Ahmet Ağaoğlu’nda “Da’vâ-yı Ahlâk-ı Nazarî” Ayhan ÇETİN
17 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri Fatih ÇINAR
18 Diyanet Çocuk Dergisinin Din Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi Zafer YILDIZ
19 Okul Öncesi 5-6 Yaş Grubu Çocukların Bilişsel Gelişimleri İle Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hülya GÜLAY OGELMAN , Zarife SEÇER , Erhan ALABAY , Feyza UÇAR