SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2017/2 SAYI:27)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2017/2 SAYI:27)
  MAKALE SAYFA

 

  İçindekiler-İç Kapak   PDF
1 Sedat BAYRAKAL, Türkan ACAR

Uşak’ın Türkler Dönemine Ait Bilinmeyen En Eski Kitâbesi
(Uşak’s Oldest Unknown Inscription for The Period of Turks)

1-6

PDF

2 Sevil ASLAN, Ramazan ERDEM

Hastanelerin Tarihsel Gelişimi
(The Historical Development of Hospital)

7-21

PDF

3 Ayşegül BÜYÜKKARCI, Merve MÜLDÜR

Teknoloji Kullanımının Yazma Becerisine Yansımalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri
(Teachers’ Perceptions About Reflections of Using Tecnology on Writing Skills)

22-38

PDF

4 Ahmet ÖNAL

The Effects of Online Self-Study Websites on Preparatory Class University Students
(Çevrimiçi Bireysel Çalışma Web Sitelerinin Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencileri Üzerindeki Etkileri)

39-54

PDF

5 Fatih ÇELİK

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Kalkınma Kurulu’nun Etkinliğini Artırma Girişimleri
(The Initiatives to Increase The Efficiency of İzmir Development Agency (IZKA) Development Board)

55-80

PDF

6 Mevlüt GÜNDÜZ, Mehmet BAYANSALDUZ

Türk Toplumunun Futbola Yüklediği Değer Algılarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bakımından Değerlendirilmesi
(Evaluation of The Values of Turkish Society Loading Footbally According to Their Teacher Candidates)

81-95

PDF

7 Abdullah Emre ÇAĞLAR, Yeşim KUBAR

Finansal Gelişme Enerji Tüketimini Destekler mi?

96-121

PDF

8 Atila GÖKDEMİR

Müellifi Bilinmeyen Bir Kırk Hadis Tercümesi
(A Forty Hadith In-Verse Whose Author is Unknown)

122-140

PDF

9 Said TAŞ

Teknik Öğretmenlerin Kullandıklandıkları Örgütsel Güç Kaynakları (Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Örneği)
Organizational Power Sources Used By Technical Teachers(The Case of Süleyman Demirel Universty Faculty of Technical Education Faculty )

141-164

PDF

10 Nurdan KUŞAT

Isparta İli Dış Ticaretinin Yerel Ticari Aktörler Gözüyle Betimsel ve Sistematik Analizi
(Descriptive and Systematic Analysis of Isparta Foreign Trade From The Viewpoint of Local Commercial Actors)

165-189

PDF

11 Cihan DABAN

Uluslararası İlişkilerde Teorik Tartışmaların Yönteme Etkisi
(The Impacts of The Great Debates on The Methods in International Relations)

190-227

PDF

12 Çiğdem AKMAN, Elvettin AKMAN

Türkiye’de Kardeş Şehir Uygulamalarının Dört Büyükşehir Belediyesi Üzerinden Nitel Bir Analizi
(A Qualitative Analysis of Town Twinning in Turkey Based in Four Metropolitan Municipalities)

228-254

PDF

13 Halim BAŞ

Türkiye’de Genç Nüfus: Sorunlar ve Politikalar
(Young Population in Turkey: Problems and Policies)

255-288

PDF

14 Ali Fuat GÖKÇE, İlbey ÖZDEMİRCİ, İbrahim Halil CEYLAN

Üniversite Öğrencilerinin Siyasal Katılım Seviyesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği
(The Level of University Students’ Political Participation: Kilis 7 Aralık University Case)

289-319

PDF

15 Mustafa ATATORUN

Uluslararası Etik ve Zygmunt Bauman
(International Ethics and Zygmunt Bauman)

320-334 PDF
16 Mehmet Zeki SÜSLÜ

Tasavvufî Tefsîrin İşârî ve Nazarî Şeklinde Taksimi Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation an The Division af Tasawufi Tafsir as Nazari and Ishari)

335-348 PDF
17 Ahmet Muhammet PEŞE

Asıllarla İstidlâl’in Klasik Hanefî Usûl Düşüncesindeki Yeri
(The Place of al-Istidlal bi al-Usul in Classical Hanafi Usul al-fiqh)

349-365 PDF
18 Metin ÖZKUL, Işıl KALAYCI, Arzu ASLAN

Yaşlılık ve Kadın Sorunlarını Toplumsal Sermaye Perspektifinden Düşünmek
(Thinking of Aging and Women Problems Via Social Fund Perspective)

366-386 PDF
19 Ramazan KILIÇ, Yasin KARAMAN

Ekonomik Kalkınma Vesosyo-Ekonomik Faktör İlişkisini Belirlemeye Yönelik Mekânsal Analiz: Avrasya Ülkeleri Örneği
(Spatial Analysis of The Socio-Economic Factors Affecting Economic Development: Eurasia Countries)

387-411 PDF