SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2018/3 SAYI:32)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2018/3 SAYI:32)

 

Makale

Sayfa

(Page)

 
İçindekiler-İç Kapak
  PDF

Türker TEKER, Özen AKÇAKANAT, Esra AKSOY

Crıtıc Ve Mdl Temelli Edas Yöntemi İle TR-61 Bölgesi Bankalarının Performans Değerlendirmesi

(Performance Evaluatıon Of Tr-61 Regıon Banks Wıth Crıtıc And Mdl Based Edas Method)

1 PDF

Hamza AKENGİN, Ayşe YAŞAR

Suriye’nin Jeopolitik Konumu Bağlamında Suriye-Rusya İlişkileri

(Syrıa-Russıa Relatıons In The Context Of Syrıa’s Geopolıtıcal Posıtıon)

25

PDF

 

Harun BİÇAKCI

Sömürge Öncesi Dönemden Günümüze Afrika’da Kentler Ve Kentleşme Hareketleri 

(Cities And Urbanization Movements in Africa From Precolonial Period To Present-Day)

58

PDF

 

Ali BULUT

Tefsîr Ve Hadîs Kaynaklarında Âyetlerin İsm-İ Tafdîl İfadeleriyle Tavsîfi Hakkında Bir İnceleme 

(A Study On The Qualification of Verses With Af‘Al Form in Classical Sources Of Al-Tafsīr)

89

PDF

 

Mahmut ÇELEBİER, Fikret ÇANKAYA, Aykut KARAKAYA

Türkiye’de Entegre Raporlama Göstergelerinde İşletmeler Arası Farklılıklar 

(The Dıfferences Among Companıes The Integrated Reportıng Indıcators ın Turkey)

114

PDF

 

Süha ÇELİKKAYA

Isparta Üzerine Yazılan Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir İnceleme 

(A Bıblıometrıc Research On Postgraduate Theses Whıch Were Wrıtten On Isparta)

143

PDF

 

Yasin ÇİLHOROZ, İlknur ARSLAN

Yalın Yönetim Yaklaşımı Ve Sağlık Hizmetlerinde Uygulamaları 

(Lean Management Approach And Applications In Health Services)

156

PDF

 

Ayşe DURGUN KAYGISIZ

Çevresel Kuznets Hipotezi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Uygulama

(Envıronmental Kuznets Hypothesıs: Empırıcal An Applıcatıon On Turkey)

 

186

PDF

M. Yüksel ERDOĞDU; Deniz YÜZBAŞ

Lise Öğrencilerinin Okula Bağlılık İle Genel Öz-Yeterlilik Düzeyleri Arasındaki İlişki

(The Relationship Between School Engagement And General Self-Efficacy Levels İn High School Students)

 

205

PDF

Yiğit Anıl GÜZELİPEK

The Implementatıon Of Usa’s Soft Power Vıa Hollywood: Lookıng Back To Cold War

(Hollywood’un Yumuşak Güç Aracı Olarak Abd Tarafından Kullanımı: Soğuk Savaş Dönemine Bakış)

 

228

PDF

Behset KARACA; Kadir KARACAN

Frederick Barbarossa'nın Haçlı Seferi İle Miryokefalon Savaş Güzergâhı İlişkisi Ve Miryokefalon Savaş Yeri Tzipritze

(The Crusade Of Frederıck Barbarossa And Its Relatıon Wıth Mıryokefalon War Route And Tzıprıtze, The Place Of Mıryokefalon War

 

241

PDF

Kevser SEZER KORUCU Aygen OKSAY

Sağlık Hizmetlerinde Cepten Ödemelerin Bir Çeşidi: Katkı Payları

(A Type Of Payments in Healthcare Servıces: Co-Payments)

 

265

PDF

Fatma Esin KURT , Serpil SENAL

Sigorta Sektörü Hisse Senedi Piyasasında Volatilite Modellemesi: Arch-M Yöntemi İle Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

(Modeling Volatility Of Insurance Shares in Istanbul Stock Market: An Application With Arch-M Models)

 

314

PDF

Gaye ATİLLA; Altan ÖZCAN

Politik Beceri Bağlamında Üniversite Rektörlerinin Sosyal Medya Yönetimi: Batı Akdeniz Bölgesi Örneği

(Social Media Management Of Unıversıty Rectors in The Context Of Polıtıcal Skılls: The Example Of Western Medıterranean Regıon)

 

333

PDF

Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR; Faruk GÜNGÖREN; Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

İç Kontrol Sisteminin Bir Alt Unsuru Olan Bilgi Ve İletişimin Alternatif Turizme Etkisi: Isparta Turizmi Üzerine Nitel Bir Araştırma

(The Effect Of Internal Control System's Informatıon And Communıcatıon On An Alternatıve Tourısm: A Qualıtatıve Research On Isparta Tourısm)

 

350

PDF

Faruk TÜRK; Muharrem GÜRKAYNAK

Avrupa Birliği Vatandaşlığının Okul Eğitimi Boyutu

(School Traınıng Of European Unıon Cıtızenshıp)

 

396

PDF

Adel BAHROUN

The Psychıcal Fragmentatıon In The Perspectıves Of Sıgmund Freud And Jacques Lacan

 

421

PDF

Şaban H. ÇALIŞ; Fatma ÇAKIR

Türkiye-Ab İlişkilerinde Yunan-Rum Faktörü

(Greek Rum-Factor in Turkey-Eu Relations)

 

432

PDF

Gamze GÖÇMEN YAĞCILAR; Zühal ARSLAN

İşletmelerin Geri Alım Duyurularının Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Bist 100 Şirketleri Üzerine Bir Olay Çalışması

(Effects Of Fırms’ Buy-Back Announcements On Stock Returns: An Event Study On Bıst-100 Fırms)

 

450

PDF

Muhammed ERSÖZ

Kur’an’da Allah’ın Dilemesi İstisnâ Edilen Yerlerin İncelenmesi

(The Places Whıch Are Wills Of Allah Were Excepted In Qur’an)

 

475

PDF

Elif AKTÜRK

Berlin Sokaklarında Bir Anti Kahraman: Franz Bıeberkopf

(An Antı-Hero In Berlın Streets: Franz Bıeberkopf)

 

513

PDF

Pınar GÖKTAŞ; Burcu DEĞİRMENCİ

Y Kuşağının Yaşam Tarzının Kariyer Değerleri Üzerindeki Rolü: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırması

(The Role Of Y Generation Lifestyle On Career Values: A Research On Suleyman Demirel University)

 

525

PDF

Derya TANER; Nilüfer AVŞAR NEGİZ

Kamu İdarelerinde Esnek Çalışmaya Dair Kavramsal Bir Çerçeve

A Conceptual Framework For Flexıble Workıng In Publıc Admınıstratıons

 

557

PDF

Arzu ILGAZ

Lojistik Sektöründe Personel Seçim Kriterlerinin Ahp Ve Topsis Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

(Evaluatıon of Personnel Selectıon Crıterıa For Logıstıc Sector Wıth Ahp And Topsis Methods)

586

PDF