SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2018/2 SAYI:31)

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ (2018/2 SAYI:31)

 

 

 

Makale

Sayfa

 

 

 

İçindekiler-İç Kapak

 

PDF

1

Ekrem Yaşar AKÇAY- Selim KANAT

Carrot and Stick Approach in International Relations: An Evaluation Throughout Turkey’s Accession Negotiations with The European Union

(Uluslararası İlişkilerde Havuç ve Sopa Yaklaşımı: Türkiye’nin AB ile Katilim Müzakereleri Üzerinden Bir Değerlendirme)

1-22

PDF

2

Kübra AĞIRKAYA- Ramazan ERDEM

Halef Selef Bağlamında Yönetici Değişikliğinin Hastane Personeline Etkisi

23-60

PDF

3

Ekin AKDENİZ

AHP Yöntemi İle Bir İşletmede En İyi Çalışanın Seçilmesi

(Selecting the Best Employee in an Organization by Using AHP Method)

61-90

PDF

4

Ayberk ŞEKER- Halil Şimdi

Yeni Dönemde Satın Alma Gücü Paritesinin Güçlü Formda Geçerliliği: Türkiye Örneği

(Long-Run Validity of Purchasing Power Parity

In the Recent Period: A Study of Turkey)

91-104

PDF

5

İbrahim Hüseyin CANSEVER

Devlet Anlayışları Ekseninde Sağlık Politikalarının Değişimi Ve Analizi: Türkiye İncelemesi

(In The Axis of State Concept Change and Analysis of Health Policy: Review of Turkey)

105-120

PDF

6

Birsen Çeken -Merve Şenoymak Ersan -Damla Tuğrul

Market Broşürlerinin Temel Tasarım İlkeleri Ve Renk Kullanımı Açısından İncelenmesi

(Investigation of Basic Design Principles and Use of Colour in Market Brochures)

121-137

PDF

7

Mazlum ÇELİK-Fatma Gül BİLGİNER

Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Lidere Duyulan Güvenin Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma

(The Role of Trust in Lidere In the Effect of Psychological Capital on Job Satisfaction: A Research in Tourism Sector)

138-160

PDF

8

Ramazan Saim Dalbay

“Kimlik” Ve “Toplumsal Kimlik” Kavramı

(“Identity” And Concept Of “Social Identity”)

161-176

PDF

9

Gülnur DURAN

Osmanlı Tezhip Sanatında Natüralist Üslûpta Çiçekler

(Naturalistic Floral Decoration in Ottoman Illumination Art)

177-199

PDF

10

M. Yüksel ERDOĞDU

Karşı Cinse Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi

(The Development of Opposite Sex Attitude Scale)

200-212

PDF

11

Çağdaş GÜNDÜZ -Mehmet DUYAR

Küçülten Demokrasi: Sahraaltı Afrika Ülkeleri

(Downsizing Democracy: Sub-Saharan African Countries)

213-233

PDF

12

Abdulhalim İNAM

Belçika Ortaöğretim Kurumlarındaki Moral Derslerinin Din Eğitimi Açısından Teorik Bir Analizi

(A Theoretical Analysis of Secondary Education Moral Classes Taught in Belgium In Terms of Religious Education)

234-274

PDF

13

Kaan SAYIN

Kurumsal Skandal, Strateji Ve Performans İlişkisi

275-296

PDF

14

Ramazan KILIÇ- Melek YILDIRIM

Batı İktisat Düşüncesinde Servete Bakış

(The View of Wealth in Western Economics Thought)

297-303

PDF

15

Hasan Tevfik MARULCU

Enbiyâ 21/30 Bağlamında Kelâm-Belâğat İlişkisi

– Ateizm Ve Deizme Bir Reddiye–

(In the Context of Surah Al-Anbiya 21/30 Kalam and Rhetoric Relationship – A Rejection of Atheism and Deism–)

304-325

PDF

16

Nesrin ŞALVARCI TÜRELİ- Hatice ÇOŞKUN

Y Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Yatkınlığı: Bölümlerarası Karşılaştırma

(Entrepreneurship Disposition of Generation Y University Students: Comparise Between Departments)

326-357

PDF

17

Erdoğan ÖZTÜRK- Hasan Alp ÖZEL

E-7 Ülkelerinde Dış Ticaretin Ekonomik Büyümeye Etkisi

(Effects of Foreing Trade on Economic Grow In E-7 Countries)

358-369

PDF

18

Meral SAYIN -Murat Ali DULUPÇU

Bölgesel Rekabetçilik İçin Küme Yaklaşımı:

Alanya Turizm Konaklama Sektörü İçin Küme Strateji Önerisi

(Cluster Approach for Regional Competitiveness:

Cluster Strategy Proposal for Alanya Tourism Accommodation Sector)

370-415

PDF

19

Selin UMUTLU -Hilal Tuğçe BAYAR

Üniversite Öğrencilerinin İş Umutlarının Sınıf Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması: SDÜ ÇEEİ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

(Comparison of University Student’s Job Prospects in Terms of Classroom Levels: A Research on SDU ÇEII Students)

416-434

PDF

20

Selen UYGUNGİL- Ömer Faruk İŞCAN 

Pozitif Psikolojik Sermaye, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

(Analysis of The Relationships Between Positive Psychological Capital, Organizational Commitment and Organizational Cynicism)

435-453

PDF

21

Esra ZEYNEL

Akademisyenlerde Psikolojik Sermaye İle İş Tatmini Arasındaki İlişkiler Üzerine Bire Araştırma

(A Study on Relationships Between Psychological Capital and Job Satisfaction Aimed of Academicians)

454-482

PDF

22

Fevzi YAHŞİ

Yönetim Ve Strateji: 101 Teori Ve Yaklaşım Kitabına Dair

 

483-488

PDF