18 Ekim 2018 Perşembe

Yazım Kuralları

14624 defa okundu

Yazım Kuralları

Makalelerin, aşağıda belirtilen şekilde sunulmasına özen gösterilmelidir:

 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

 

APA yazım formatı akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan ve bilimsel yazıları standardize etmek için kullanılan kaynak gösterme biçimlerinden birisidir. APA (American Psychological Association) kelimelerinin baş harflerinden türemiştir.  Dergimizde de APA stili kullanılmaktadır.

METİN İÇİNDE YAZAR VEYA YAZARLARA YAPILAN ATIF

Tek yazar: Gürkaynak (1982)’a göre (Gürkaynak,  1982)

İki yazarlı: Erdem ve Okçu(1994)’ye göre (...) (Erdem ve Okçu, 1994)

Üç ile beş yazar arası: İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir; (Kernis, Smith, Sun, Black, ve Harlow, 1993) Sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır (Kernis vd., 1993)

Altı ve daha fazla yazarlı metinlerde, sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanılır: Oksay vd. (2001) ifade ettiği üzere (...) Oksay vd. (2001)’ne göre (…) (Oksay vd., 2001)

Yazar adının bilinmediği ya da belirtilmediği durumlarda, parantez ve tırnak içinde metindeki ilk ya da iki kelime kullanılmalıdır: Siyasetçiler ve bürokratlar sonuçların kabul edilemez ve skandal olduğunu ifade etmişlerdir (“Die Pisa-Analyse”, 2001).

Yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu ise, ilk atıfta olduğu gibi atıf yaplır; eğer çok bilinen bir kurum ise, sonraki kullanımlarda kısaltması tercih edilir: Dünya Sağlık Örgütü’ne (2000) göre. İlk atıf: (Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2000) İkinci atıf: (DSÖ, 2000)

Aynı parantezde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda, bunlar harf sırasına göre dizilmeli ve iki eser noktalı virgül ile ayrılmalıdır: (Akar, 2010; İmren, 2008; Bayram, 2009; Engin-Demir, 2009; Sezer-Korucu, 2007)

 Aynı soy isme sahip yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır: (E. İmren, 2001; L. İmren, 1998)

Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa;yıldan sonra (a, b, c) harfleri kullanılır: Creswell (1981a)’in çalışmasına göre (...) Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlar, mektuplar, e-maillerde, kişisel iletişim kurulan kişinin adı ve görüşmenin tarihi belirtilmelidir. Ancak, kişisel iletişim yoluyla elde edilmiş veriler kaynakçaya eklenmemelidir:

(E. Eke, kişisel iletişim, 25 Mart 2012)

E. Eke küreselleşme ve neoliberalizmin (…) (Kişisel iletişim, 25 Mart 2012)

 

 

DİPNOTLAR VE SONNOTLAR

APA yazım stilinde, dipnot ve sonnot kullanımı pek tercih edilmemektedir. Bundan dolayı mümkün olduğu kadar az dipnot kullanılmalıdır. Yalnızca çok elzem bir açıklayıcı not gerektiğinde dipnot kullanılmalıdır. Önemli not: APA atıf ve kaynakçada “and” yerine “&” kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçede “&” sembolü “ve” yerine kullanılmadığından, Türkçe olarak yazılan metinlerde atıf yaparken ve kaynakça yazarken “&” sembolü kullanılmamalıdır. Ayrıca, üç kişiden çok yazarlı metinlere atıf yaparken APA “et al.” (Switz et al., 1990) kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçe’de “et al.” yerine “vd.” (Switz vd., 1990) kullanılmalıdır. Bununla birlikte, eğer değerlendirilmek üzere dergiye gönderilen çalışma İngilizce hazırlanmışsa, bu metinlerde atıf ve kaynakçada APA standartlarına uygun olarak “and” yerine “&” sembolü ve “et al.” kullanılmalıdır.

KAYNAKÇA YAZIMI

Tek yazarlı kitap

Marulcu, H. T., (1996). Psikolojik danışma ve rehberlik. (10. Baskı). Ankara: Özdemir Ofset.

 Zizek, S. (2009). Matrix: Ya da Sapkınlığın İki Yüzü. Bahadır Turan (Çev.). İstanbul: Encore.

Çok yazarlı kitap Korkmaz, A., Arslan, U.T., Tevetoğlu, P., Karaca, A., Öztürk, S.R. & Ulusoy, N. (2005). Stratejik Yönetim. İstanbul: Metis.

Editörlü kitap Erdem, R. (Ed. ). (2017). Yönetimde İnformalite. İstanbul: Beta Yayıncılık.

Çeviri Kitap

Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yıl). Kitabın adı italik ve ilk harften sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük şekilde. (Çevirmenin Adının İlk Harfleri. Çevirmenin Soyadı, Çev.) Baskı Yeri: Yayınevi.

Kitabın elektronik versiyonu Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed. & Trans.), The standart edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 4, pp. 96-121). http://books.google.com/books

Dergiden çok yazarlı makale Oktay, S., Çelik, P. (1998). Devlet ve Ekonomi, Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 197-214.

Elektronik dergiden makale Kanner, L. (2003). TAutistic Disturbances Of Affective Contact. Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 5 (1). 217-250.

Basılmamış tezler: YOK’den indirilmiş ise URL adresi de künye bilgileri sonuna verilir.

Alceao, D.M. (1990). Family work. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada.

Uysal, E. (2008). Kültür Kimlik ve Politika: Mardin’de Kültürlerarasılık. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 

Bir Veri Tabanı Aracılığıyla Elde Edilmiş Yüksek Lisans/Doktora Tezleri

Formül:  Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yıl). Başlık. (Yayımlanmamış yüksek lisans/Doktora tezi). Xxxx veri tabanından elde edildi. (Tez no XXXX)

Yılmaz, N. (2012). Performans Değerlendirme Yaklaşımı Olarak Dengeli Ölçüm Kartı Modeli: Isparta’daki Hastaneler Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 123456)

İnternetten alınan bilgiler: İnternet blogları, forumlar, mail listeleri gibi farklı türlerdeki internet kaynaklarının biçimleri için Formül: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfleri. (Yazının yayım tarihi). Yazının adı italik olarak, yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük, geri kalanlar özel isim değilse küçük şekilde. Erişim tarihi: Gün Ay Yıl, yazının linki.

Magazinlerdeki makaleler: Hower, A. (1990, 9 Nisan). Making the grade in today's schools. Time, 145, 20-31.

Gazete makaleleri (basılı): Pars, S. (2005, 28 Aralık). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, ss. 1A, 2A.

Editöre mektup: Miller, T. (2006, Ağustos). A Philosophical Essay on Probabilities [Editöre mektup]. Scientific American, 287(2), 12.

Kitap eleştiri Baumeister, R. F. (1993). Exposing The Self-Knowledge myth [Kitap eleştiri The selfknower: A hero under control, by K. L. Wicklund ve P. Event]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

Film  Yönetmenin Soyadı, Yönetmenin Adının Baş Harfleri. (Yönetmen). (Yıl). Filmin adı italik şekilde. Prodüksiyon şehri: Prodüksiyon şirketi ismi.

Aktarma kuralları

Metin içindeki ifadeler doğrudan ilgili kaynaktan değil de ikinci bir kaynaktan aktarılıyor ise, her iki kaynağa ilişkin bilgi verilir. Bu bilgiler verilirken kısaltması olan “akt.” biçiminde ifade kullanılır. Kaynakçada ise ikinci kaynağa ilişkin bilgiler verilir.

……………..İfade edilmektedir (Sezgin, 2015, Akt. Köker 2019: 17).

Kaynakçada sadece ikincil eser belirtilir.

 

 

 

 

 

 

İngilizce Makalelerde Atıf Yapılırken

İngilizce yazılan makalelerde, atıf yaparken kullandığımız bir takım ifadeler de İngilizce yazılmalıdır. Aşağıda bunların bir tablosu sunulmaktadır.

Türkçe                                                                            İngilizce

 s.                                                                                                         p.

 ss.                                                                                                       pp.

Erişim Tarihi (tarih),                                                                       (link) Retrieved from (link), on (tarih)

Çev.                                                                                                     Trans.

vd.                                                                                                       et al.

ve                                                                                                         and

Yayımlanmamış Bitirme Tezi                                                      Unpublished Dissertation

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi                                         Unpublished Master’s Thesis

Yayımlanmamış Doktora Tezi                                                    Unpublished Doctoral Thesis

Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi                                                  Unpublished Expertise Thesis

aktaran                                                                                              as cited in